اضافه به سبد
سبز تیره صدفی
تعداد بسته های بادکنک موجود: ۹
قيمت بدون گاز به ازای بسته ۶ تايي ۲۴۰۰۰ تومان
تعداد بسته تعداد بايد بين 1 و 9باشد مجموع تعداد بادکنک هلیومی و غیر هلیومی در بادکنک های فویلی بايد بين 1 و 9باشد
تعداد بادکنک های تکی باگاز هليوم موجود: ۵۰
قيمت با گاز هليوم به ازای هر عدد  ۱۲۰۰۰ تومان
تعداد تعداد بايد بين 1 و 50باشد مجموع تعداد بادکنک هلیومی و غیر هلیومی در بادکنک های فویلی بايد بين 1 و 9باشد