اضافه به سبد
آبی تیره صدفی
تعداد بسته های بادکنک موجود: ۰
قيمت بدون گاز به ازای بسته ۶ تايي ۱۲۰۰۰ تومان
تعداد بسته تعداد بايد بين 1 و 0باشد مجموع تعداد بادکنک هلیومی و غیر هلیومی در بادکنک های فویلی بايد بين 1 و 0باشد
تعداد بادکنک های تکی باگاز هليوم موجود: ۹۷
قيمت با گاز هليوم به ازای هر عدد  ۹۵۰۰ تومان
تعداد تعداد بايد بين 1 و 97باشد مجموع تعداد بادکنک هلیومی و غیر هلیومی در بادکنک های فویلی بايد بين 1 و 0باشد