اضافه به سبد
فرفره
تعداد بسته های بادکنک موجود: ۱
قيمت بدون گاز به ازای بسته ۶ تايي ۳۶۰۰۰ تومان
تعداد بسته تعداد بايد بين 1 و 1باشد مجموع تعداد بادکنک هلیومی و غیر هلیومی در بادکنک های فویلی بايد بين 1 و 1باشد
تعداد بادکنک های تکی باگاز هليوم موجود: ۱۰
قيمت با گاز هليوم به ازای هر عدد  ۱۵۰۰۰ تومان
تعداد تعداد بايد بين 1 و 10باشد مجموع تعداد بادکنک هلیومی و غیر هلیومی در بادکنک های فویلی بايد بين 1 و 1باشد