اضافه به سبد
آبی آسمانی مات
تعداد بسته های بادکنک موجود: ۱۸
قيمت بدون گاز به ازای بسته ۶ تايي ۱۲۰۰۰ تومان
تعداد بسته تعداد بايد بين 1 و 18باشد مجموع تعداد بادکنک هلیومی و غیر هلیومی در بادکنک های فویلی بايد بين 1 و 18باشد
تعداد بادکنک های تکی باگاز هليوم موجود: ۸۴
قيمت با گاز هليوم به ازای هر عدد  ۹۵۰۰ تومان
تعداد تعداد بايد بين 1 و 84باشد مجموع تعداد بادکنک هلیومی و غیر هلیومی در بادکنک های فویلی بايد بين 1 و 18باشد