اضافه به سبد
ماه و ستاره
تعداد بسته های بادکنک موجود: ۰
قيمت بدون گاز به ازای بسته ۶ تايي ۳۶۰۰۰ تومان
تعداد بسته تعداد بايد بين 1 و 0باشد مجموع تعداد بادکنک هلیومی و غیر هلیومی در بادکنک های فویلی بايد بين 1 و 0باشد
تعداد بادکنک های تکی باگاز هليوم موجود: ۶
قيمت با گاز هليوم به ازای هر عدد  ۱۵۰۰۰ تومان
تعداد تعداد بايد بين 1 و 6باشد مجموع تعداد بادکنک هلیومی و غیر هلیومی در بادکنک های فویلی بايد بين 1 و 0باشد