اضافه به سبد
فویلی 18 اینچ تولد سوپرمن
تعداد بسته های بادکنک موجود: ۰
قيمت بدون گاز به ازای بسته تکی  ۳۰۰۰۰ تومان
تعداد بسته تعداد بايد بين 1 و 0باشد مجموع تعداد بادکنک هلیومی و غیر هلیومی در بادکنک های فویلی بايد بين 1 و 0باشد
تعداد بادکنک های تکی باگاز هليوم موجود: ۱
قيمت با گاز هليوم به ازای هر عدد  ۴۰۰۰۰ تومان
تعداد تعداد بايد بين 1 و 1باشد مجموع تعداد بادکنک هلیومی و غیر هلیومی در بادکنک های فویلی بايد بين 1 و 0باشد