اضافه به سبد
فویلی سوپر شیپ تینکربل
تعداد بسته های بادکنک موجود: ۲۷
قيمت بدون گاز به ازای بسته تکی  ۵۵۰۰۰ تومان
تعداد بسته تعداد بايد بين 1 و 27باشد مجموع تعداد بادکنک هلیومی و غیر هلیومی در بادکنک های فویلی بايد بين 1 و 27باشد
تعداد بادکنک های تکی باگاز هليوم موجود: -۳
قيمت با گاز هليوم به ازای هر عدد  ۷۵۰۰۰ تومان
تعداد تعداد بايد بين 1 و -3باشد مجموع تعداد بادکنک هلیومی و غیر هلیومی در بادکنک های فویلی بايد بين 1 و 27باشد