اضافه به سبد
تعداد بسته های بادکنک موجود: 
قيمت بدون گاز به ازای بسته ۶ تايي  تومان
تعداد بسته تعداد بايد بين 1 و باشد مجموع تعداد بادکنک هلیومی و غیر هلیومی در بادکنک های فویلی بايد بين 1 و باشد
تعداد بادکنک های تکی باگاز هليوم موجود: 
قيمت با گاز هليوم به ازای هر عدد   تومان
تعداد تعداد بايد بين 1 و باشد مجموع تعداد بادکنک هلیومی و غیر هلیومی در بادکنک های فویلی بايد بين 1 و باشد